Thành phần của sản phẩm DetoxGreen

Câu hỏi:

Thành phần của sản phẩm DetoxGreen như thế nào?

Câu trả lời:

Thành phần của sản phẩm

Broccoraphanin™ (SGS ™): 75 mg  (Bờ-rô-cô-Ra-pha-nin)

Theracurmin : 50 mg (The-ra-cu-min)

Redivivo ® (Lycopene): 15 mg (Ret-di-vi-vô)

Trong đó, Broccoraphanin là hoạt chất sở hữu của bệnh viện John Hopkins, bệnh viện uy tín nhất thế giới về nghiên cứu và điều trị ung thư tại Mĩ.

Gửi câu hỏi